ਪਤਾ ਨਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਤਾ ਨਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਗਾ, ਜਾ ਮਰ ਜਾਵਾਗਾ__

ਪਰ ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਵਾਗਾ__
 
Top