ਪਿਆਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੂਂ ਬਣ ਗਈ ਮਹਾਨ__

ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਜਹਾਨ_
 
Top