ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ__

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ_
 
Top