ਸੁਭਾ ਖੰਟ ਸ਼ਾਮੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੁਭਾ ਖੰਟ ਸ਼ਾਮੀ England ਨੀ__

ਜਹਾਜ਼ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਕਰਾਂਗੇ Land ਨੀ__
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
*Amrinder Hundal* ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾ 2 Liners 2
Top