ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕੰਧ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕੰਧ ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਏ__

ਹੱਡ ਪੈਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਹਾਨ ਏ__
 

Similar threads

Top