ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰਨੇ ਪੜਦੀ ਸੀ__

ਨੀ ਉਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਵਸ ਚੰਦਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਡਰਦੀ ਸੀ__
 
Top