ਸੱਚੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੱਚੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ__

ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਮੇਰਾ__♥
 
Top