ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਾੜੇ ਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਕਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਆਂ__

ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਿੱਖੇ ਆ__
 
Top