ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਹਿਮ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ__
 
Top