ਰੋਲ ਤੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੋਲ ਤੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵਾਂਗ ਤੂ ਨਸ਼ਈਆ ਦੇ__

ਸਮੈਕ ਨਾਲੋ ਭੈੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ__
 
Top