ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਨੂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__

ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ__
 
Top