ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਖਾਤਿਰ ਹੀ ਸੀਨੇ ਛੇਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਮੈਂ__

ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਮੈਂ__
 
Top