ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਿਆਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਸਾਰ ਕਿੱਥੇ__

ਬੈਠੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਝੜਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਹਾਰ ਕਿੱਥੇ_
 
Top