ਚੰਦ ਪੁਛਦਾ ਆ ਮੈਨੂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚੰਦ ਪੁਛਦਾ ਆ ਮੈਨੂ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਚੰਨ__

ਿਜਹਨੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੰੂ ਮੰਨ__
 
Top