ਪਹਿਲਾ ਹੱਸ- ਹੱਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾ ਹੱਸ- ਹੱਸ ਕੋਲੋ ਚੰਦਰੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ__

ਫੇਰ ਨੈਣਾ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲ ਮਿੱਤਰਾ ਤੋ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ__
 
Top