ਇਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਤਦਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ__

ਕਿਉਕਿ ਜਿਨਾ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ__
 

Similar threads

Top