ੁਸੋਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ੁਸੋਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇ Jatta ਲਾਰੇ ਹੋ ਗਏ__

ਦੱਸ ਦੇਸੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ__
 
Top