ਤੇਰੀ ਹਰ ਇਕ ਰੀਝ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੀ ਹਰ ਇਕ ਰੀਝ ਪੁਗਾ ਦੇਉਗਾ, ਦਿਨ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ__

ਤੇਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਮੜਾ ਦੇਉਗਾ, ਦਿਨ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ__
 
Top