ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ__

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ_
 
Top