ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ__

ਜਿਨਾ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਡਿਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ__
 
Top