ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹਜੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹਜੇ ਚਲਾਉਣੇ ਨੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇ__

ਰੱਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ_
 
Top