ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ__

ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਨਕਾਰ ਜੰਮਿਆ__
 
Top