ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਮ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਮ ਛੁਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ__

ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ__
 
Top