ਦੁਖ ਇਹ ਨਹੀ ਕੇ ਲੋਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੁਖ ਇਹ ਨਹੀ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀਆ ਗਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ__

ਦੁਖ ਤਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਲ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ__
 
Top