ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ__

ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੱਫੀਆ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀ__
 
Top