ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ__

ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ__
 
Top