ਸਮੇਟ ਲਈ ਅਸੀ ਆਪਣੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਮੇਟ ਲਈ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾ 'ਚ. .
.
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰੀ.....
 
Top