ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਯਾਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਏ__

ਲਈ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਏ ਤਾਂ Facebook ਵਾਲੀ ਏ__
 
Top