ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਕੋਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਛਿੱਕ ਆਂਉਦੀ ਸੀ__

ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ Message ਆਉਦੇ ਆ__
 
Top