ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਮੈ ਲੰਘਦਾ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਮੈ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਖੜਦੀ ਸੀ__

ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਹਾਜ ਚੁੰਮ ਕੇ ਚੰਦਰੀ ਫੜਦੀ ਸੀ__
 
Top