ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਾਸ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ__

ਪਲ-ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਲ਼ਾਸ਼ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ__
 
Top