ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਦਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਦਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ-2 ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ__

Yaaran ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸਦੇ ਨੇ__
 
Top