ਛੱਡਦੂ ਸੱਜਣਾ ਤੱਕਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਛੱਡਦੂ ਸੱਜਣਾ ਤੱਕਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ__

ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਰੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ__
 
Top