ਸ਼ੋਂਕ ਸਾਡੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸ਼ੋਂਕ ਸਾਡੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆ__
.
ਚਿਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾ ਕਰੇ ਨਵੀਆ ਫਸਾੳੁਣ ਨੂ__
 
Top