ਪਤਾ ਨਹੀ ਯਾਰੋ ਮੈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਤਾ ਨਹੀ ਯਾਰੋ ਮੈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ__

ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਖ਼ੈਰ ਸਭ ਦੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਆਵਾਰਾ ਸੀ__
 
Top