ਇਕ ਚੁਪ ਤੇਰੀ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਚੁਪ ਤੇਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ__

ਦੋ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ__
 
Top