ਖਾਕੇ ਗੋਲ਼ੀ ਫੀਮ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਾਕੇ ਗੋਲ਼ੀ ਫੀਮ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਲਾਉਦਾ ਫਿਰੇ ਸਕੀਮ__

ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਪੱਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ__♥
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
KARAN ਫੀਮ ਦੀ ਡਲੀ ਜਿਹਾ 2 Liners 1
J ਫੀਮ ਦੀ ਆਦਤ ਖੋਟੀ 2 Liners 3

Similar threads

Top