ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੀਫ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੀਫ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ__

ਕਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਨੇ ਆਂ__♥
 
Top