ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ__

ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 2 Liners 0
Similar threads

Top