ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ__

ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ__
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
J ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 2 Liners 0

Similar threads

Top