ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ__

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨੀਂ ਮਿਲਦੀ__
 
Top