ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਮਜਾਕ ਗਰੀਬਾ ਦਾ__

ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਲ ਨਸੀਬਾ ਦਾ__
 
Top