ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕੰਧਾਂ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਕੰਧਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਸੀ__

ਪਰ ਉਸ ਕਮਲੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀ__♥
 
Top