ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ__

ਮਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ
 
Top