ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੌਸਮ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਏ__

ਉਮਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ__
 
Top