ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਓ ਫੁੱਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਓ ਫੁੱਲ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਖਿਲਨਾ ਨਹੀ ਸੀ__

ਸਾਨੂ ਪਿਆਰ ਵ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ__
 
Top