ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ__

ਖਸਮਾ ਨੂੰ ਖਾਏ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ__
 

Similar threads

Top