ਨੀ ਮੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਮੈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਦਾ__

So Please, ਮੇਰੀਆ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ__
 
Top