ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ__

ਤੇਰੀ ਇਕ ਠੋਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਸਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ_
 
Top