ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ Friend ਹੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰੋ__
.
.
ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਦੀ ਨੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਥੌ ਬਣ ਜੂ_
 
Top