ਦਿਲ ਤੇ ਤਰੇੜ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਤੇ ਤਰੇੜ, ਮੂਹੰ ਤੇ ਚਪੇੜ__

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ__
 
Top